Praca: Inspektor


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie
Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Tarnów
Ogłoszenie o naborze Nr 21445

Warunki pracy

Praca w siedzibie Delegatury Urzędu w Tarnowie oraz w terenie na obszarze województwa małopolskiego. Kontakt z klientami zewnętrznymi Urzędu. Stanowisko pracy zlokalizowane jest w parterowym budynku, oświetlenie światłem dziennym i sztucznym, wyposażone w podstawowe urządzenia biurowe tj. komputer, drukarka, ksero, fax. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo z powodu barier architektonicznych.

Zakres zadań

 • Prowadzenie systematycznych lustracji terenowych zabytkowych założeń zieleni poprzez rozpoznanie sposobu użytkowania i eksploatacji zabytkowych założeń zieleni wraz z otoczeniem oraz prowadzenie kontroli aktualnego stanu zachowania i prawidłowości użytkowania zabytkowej zieleni, przeprowadzonych prac konserwatorskich i pielęgnacyjnych drzewostanu i założeń zieleni.
 • Dokonywanie ocen i weryfikacji danych dotyczących założeń zieleni w trakcie lustracji terenowych w tym aktualnego stanu zachowania, prawidłowości i terminowości prowadzonych prac remontowo-konserwatorskich i pielęgnacyjnych w zakresach określonych w pozwoleniach i wytycznych konserwatorskich
 • Przedstawianie wniosków działań administracyjnych w sprawach: wpisu zabytkowych zespołów zieleni do rejsetru zabytków, nakazów konserwatorskich i zezwoleń kserwatorskich na prace remontowe i pielęgnacyjne przy zabytkowych założeniach zieleni
 • Wydawanie pozwoleń na wycinkę drzew i krzewów na nieruchomościach objętych wpisem do rejestru zabytków
 • Uzgadnianie miejsowych planów zagospodarowania przestrzennego pod kątem ochrony zabytkowej zieleni
 • Przygotowywanie zaleceń konserwatorskich do prac i robót na obszarach zabytkowej zieleni

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe architektura krajobrazu, ochrona i konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych, ogrodnictwo, ochrona zasobów leśnych
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • znajomośc prawa budowlanego
 • znajomość procedur z zakresu prawa administracyjnego
 • znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • znajomość ustawy o ochronie przyrody
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: http://www.praca.pl/inspektor_1906718.html
  APLIKUJ TERAZ