skip to Main Content

Praca: Kierownik oddziału


Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kierownik oddziału
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 67738

Warunki pracy

Zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych
W przypadku pracy biurowej w siedzibie Urzędu pracodawca zapewnia racjonalne, niezbędne usprawnienia w środowisku pracy w przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Usprawnienia polegają na dostosowaniu stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikających ze zgłoszonego w konkretnej sytuacji stopnia i rodzaju niepełnosprawności. W przypadku niepełnosprawności wynikającej ze schorzenia narządu ruchu zapewniona jest odpowiednia wolna powierzchnia w pomieszczeniu pracy – w uzasadnionych przypadkach powierzchnia manewrowa umożliwiająca poruszanie się przy pomocy wózka inwalidzkiego. Zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry kubatury pomieszczeń, ich wysokości, szerokości drzwi (za wyjątkiem części drzwi w budynkach zabytkowych, również z obecnością progów), oświetlenia, a także ergonomii stanowiska pracy (odpowiednie, ergonomiczne siedziska, biurka, komputery i inne sprzęty).
Czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy nie występują, uciążliwe są bieżąco minimalizowane.

Zakres zadań

 • Kierowanie i nadzorowanie pracą Oddziału Nadzoru w Ochronie Zdrowia w celu zapewnienia prawidłowej, efektywnej, rzetelnej i terminowej realizacji zadań Oddziału
 • Zgodnie z opracowanym rocznym planem nadzorowanie, organizowanie i przeprowadzanie kontroli w zakresie organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz poprawności prowadzenia dokumentacji medycznej, realizowanie programu i finansowania stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą wpisanych do rejestru Wojewody Małopolskiego. Nadzorowanie realizacji kontroli doraźnych wynikających ze skarg i wniosków wpływających do Wydziału, dotyczących zastrzeżeń w funkcjonowaniu podmiotów wykonujących działalność leczniczą
 • Nadzorowanie prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, wydawanie zaświadczeń w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zmian wpisu w rejestrze, odmowy wpisu do rejestru, odmowy wpisu zmiany lub wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, wyrażenie zgody lub odmowy jej wydania w przypadku czasowego zaprzestania działalności leczniczej całkowicie lub częściowo, nałożenie na podmiot wykonujący działalność leczniczą kary pieniężnej za niezgłoszenie zmian danych objętych wpisem do rejestru i czasowe zawieszenie działalności leczniczej bez wymaganej zgody wojewody, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania podmiotów leczniczych i przestrzegania przepisów prawnych w tym zakresie
 • Analizowanie ryzyka występowania nieprawidłowości w różnych obszarach funkcjonowania podmiotów leczniczych pod kątem przygotowania rocznego planu kontroli
 • Analizowanie informacji dotyczących rejestracji podmiotów wykonujących działalność leczniczą, sporządzanie okresowych sprawozdań z prowadzenia rejestru, w celu posiadania aktualnej wiedzy na temat procesu tworzenia i przekształcania podmiotów leczniczych na terenie województwa małopolskiego oraz monitorowania ewentualnie występujących zagrożeń w funkcjonowaniu podmiotów leczniczych
 • Nadzorowanie i analiza wyników z przeprowadzonych kontroli, w celu posiadania aktualnej informacji na temat prawidłowego funkcjonowania podmiotów leczniczych, najczęściej występujących nieprawidłowości i podjętych działaniach naprawczych, w tym zakresie, w systemie półrocznym i rocznym.
 • Współpraca z jednostkami zajmującymi się kontrolami (np. NFZ, Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna) w zakresie wymiany informacji dotyczących nieprawidłowości w funkcjonowaniu podmiotów leczniczych, w celu ich wyeliminowania

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej - potwierdzone kopiami świadectw pracy lub innych dokumentów
 • Znajomość przepisów i umiejętność stosowania prawa w praktyce: Ustawa o działalności leczniczej, Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa o diagnostyce laboratoryjnej, Prawo atomowe, Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty, Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru, Rozporządzenie w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania, Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego, Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty
 • Znajomość problematyki organizacji ochrony zdrowia
 • Dyspozycyjność
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność kierowania zespołem
 • Komunikatywność
 • Umiejętność planowania
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych
 • Odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu
 • Umiejętność trafnego podejmowania decyzji
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Firma: DB Cargo Polska S.A.
 • Miejsce pracy: małopolskie / Skawina
 • Opublikowano: 2020-09-07

 • Opis stanowiska:Zapewnienie właściwej organizacji i bezpiecznych warunków pracy w podległym obszarzeZarządzanie zespołem podległych pracowników w tym prowadzenie procesów rekrutacyjnychNadzór nad dokumentacją...

Firma: DB Cargo Polska S.A.
 • Miejsce pracy: małopolskie / Skawina
 • Opublikowano: 2020-09-02

 • Zakres zadań:Zapewnienie właściwej organizacji i bezpiecznych warunków pracy w podległym obszarzeZarządzanie zespołem podległych pracowników w tym prowadzenie procesów rekrutacyjnychNadzór nad dokumentacją...

Back To Top