Praca: Starszy inspektor


Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 21475

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Obiekt przy ul. Juliusza Lea 114 w Krakowie, niebędący własnością URE, nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Główny problem stanowią bariery architektoniczne – brak pochylni, niedostosowane windy, brak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • udział w zapewnieniu obsługi prawnej Oddziału poprzez analizę i weryfikację dokumentów,
 • udział w procesie rozpatrywania skarg, udzielania odpowiedzi na zapytania dotyczące obszaru funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych,
 • udział w procesie rozpatrywania spraw spornych,
 • udział w pracach zespołów problemowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub magisterskie administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • podstawowa znajomość systemu prawnego, w szczególności z obszaru prawa energetycznego i procedury administracyjnej,
 • podstawowa umiejętność stosowania prawa w praktyce,
 • komunikatywność,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • doświadczenie w obszarze postępowań administracyjnych lub w obszarze obsługi prawnej lub w sektorze energetycznym.
W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: http://www.praca.pl/starszy-inspektor_1906743.html
APLIKUJ TERAZ