skip to Main Content

Praca: Inspektor wojewódzki


Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 69570

Warunki pracy

Zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.
W przypadku pracy biurowej w siedzibie Urzędu pracodawca zapewnia racjonalne, niezbędne usprawnienia w środowisku pracy w przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Usprawnienia polegają na dostosowaniu stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikających ze zgłoszonego w konkretnej sytuacji stopnia i rodzaju niepełnosprawności. W przypadku niepełnosprawności wynikającej ze schorzenia narządu ruchu zapewniona jest odpowiednia wolna powierzchnia w pomieszczeniu pracy – w uzasadnionych przypadkach powierzchnia manewrowa umożliwiająca poruszanie się przy pomocy wózka inwalidzkiego. Zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry kubatury pomieszczeń, ich wysokości, szerokości drzwi (za wyjątkiem części drzwi w budynkach zabytkowych, również z obecnością progów), oświetlenia, a także ergonomii stanowiska pracy (odpowiednie, ergonomiczne siedziska, biurka, komputery i inne sprzęty).
Część pomieszczeń higieniczno - sanitarnych posiada pełne dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Odległość od stanowiska pracy chronionej do najbliższego ustępu nie przekracza 50 m, a w przypadku konieczności korzystania wyłącznie z pomieszczenia w pełni przystosowanego do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim istnieje możliwość dotarcia do tego rodzaju pomieszczenia przy wykorzystaniu dźwigu osobowego i/lub pochylni.

Zakres zadań

 • Prowadzenie odwoławczych postępowań administracyjnych w sprawach wniesionych przez starostów sprzeciwów do zgłoszonych zamiarów budowy lub robót budowlanych i przygotowywanie projektów decyzji
 • Prowadzenie zażaleniowych postępowań administracyjnych w innych sprawach niż pozwolenia na budowę i przygotowywanie projektów postanowień
 • Prowadzenie odwoławczych postępowań administracyjnych od decyzji o pozwoleniu na budowę, postępowań nadzwyczajnych i przygotowywanie projektów decyzji
 • Udzielanie informacji, wyjaśnień i wskazówek petentom i stronom prowadzonych postępowań administracyjnych w zakresie prowadzonych spraw

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, administracja publiczna, prawo, zagospodarowanie przestrzenne lub geodezja
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w organie administracji architektoniczno – budowlanej lub 1 rok doświadczenia zawodowego w projektowaniu architektonicznym lub konstrukcyjnym - potwierdzone kopiami świadectw pracy lub innych dokumentów
 • znajomość i stosowanie w praktyce przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, prawa budowlanego, ochrony środowiska, planowania przestrzennego, geodezji i kartografii, ochrony gruntów rolnych i leśnych, ochrony zabytków, wybranych zagadnień prawa cywilnego, prawa wodnego, ustawy o własności lokali i innych oraz przepisów wykonawczych
 • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej oraz wiedza z zakresu administracji publicznej
 • umiejętność czytania dokumentacji projektowych
 • umiejętność pracy na komputerze
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność analitycznego myślenia i dokonywania syntezy
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • posiadanie wyobraźni przestrzennej
 • asertywność
 • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu
 • umiejętność zwięzłego przekazywania informacji w mowie i piśmie
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Firma: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie
 • Miejsce pracy: małopolskie / Kraków
 • Opublikowano: 2020-10-20

 • Warunki pracyInspektorat zajmuje kompleks pomieszczeń obejmujących: parter, III, IV i V piętro w budynku biurowym, wyposażonym w windę. Stanowisko wyposażone zgodnie ze standardami w meble biurowe, komputer i sprzęt...

Firma: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
 • Miejsce pracy: małopolskie / Kraków
 • Opublikowano: 2020-10-17

 • Warunki pracyZagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.W przypadku pracy biurowej w siedzibie...

Firma: Komenda Powiatowa Policji w Miechowie
 • Miejsce pracy: małopolskie / Miechów
 • Opublikowano: 2020-10-07

 • Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:Praca wykonywana jest w systemie jednozmianowym w budynku Komendy Powiatowej Policji w Miechowie przy ul. B. Prusa 3. Praca o różnym...

Firma: Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie
 • Miejsce pracy: małopolskie / Kraków
 • Opublikowano: 2020-10-07

 • Warunki pracy•praca administracyjno – biurowa z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych, w podstawowym wymiarze czasu pracy,•brak warunków szkodliwych i uciążliwych,•narzędzia pracy – komputer, inne...

Back To Top