skip to Main Content

Praca: Inspektor wojewódzki


Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 74661

Warunki pracy

krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa)


praca w terenie lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz, stres, presja czasu wynikająca z konieczności załatwiania dla ministerstw spraw w bardzo krótkim terminie (nawet kilkugodzinnym) oraz w krótkim okresie czasu (1 dzień) jednoczesne wykonywanie kilku terminowych zadań (zadania i terminy wynikające z ustawy o finansach  publicznych)


 


W przypadku pracy biurowej w siedzibie Urzędu pracodawca zapewnia racjonalne, niezbędne usprawnienia w środowisku pracy w przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Usprawnienia polegają na dostosowaniu stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikających ze zgłoszonego w konkretnej sytuacji stopnia i rodzaju niepełnosprawności. W przypadku niepełnosprawności wynikającej ze schorzenia narządu ruchu zapewniona jest odpowiednia wolna powierzchnia w pomieszczeniu pracy – w uzasadnionych przypadkach powierzchnia manewrowa umożliwiająca poruszanie się przy pomocy wózka inwalidzkiego. Zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry kubatury pomieszczeń, ich wysokości, szerokości drzwi (za wyjątkiem części drzwi w budynkach zabytkowych, również z obecnością progów), oświetlenia, a także ergonomii stanowiska pracy (odpowiednie, ergonomiczne siedziska, biurka, komputery i inne sprzęty).


Część pomieszczeń higieniczno - sanitarnych posiada pełne dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Odległość od stanowiska pracy chronionej do najbliższego ustępu nie przekracza 50 m, a w przypadku konieczności korzystania wyłącznie z pomieszczenia w pełni przystosowanego do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim istnieje możliwość dotarcia do tego rodzaju pomieszczenia przy wykorzystaniu dźwigu osobowego i/lub pochylni.

Zakres zadań

 • Kwalifikuje oferty samorządów gminnych i innych podmiotów uprawnionych, składane w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”, w oparciu o wytyczne Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, sporządza umowy z ww. podmiotami i je rozlicza; prowadzi bieżący monitoring realizacji dotowanych zadań.
 • Analizuje sprawozdania rzeczowo-finansowe przekazywane przez samorządy gminne z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz sprawozdania samorządów gminnych i innych podmiotów uprawnionych z realizacji Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”, sporządza sprawozdania wojewódzkie z realizacji ww. Programu.
 • Realizuje zadania w ramach nadzoru nad realizacją Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” w województwie, poprzez przeprowadzanie kontroli realizacji przez podmioty uprawnione zadań dotowanych w ramach ww. Programu, monitorowanie ciągłości realizacji zadań finansowanych z Programu.
 • Uczestniczy w planowaniu i podziale środków z rezerw celowych, na realizację i obsługę zadań własnych gminy z zakresu ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, a także sprawuje nadzór nad sposobem realizacji ww. zadań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Programu Maluch+, lub innego realizowanego programu w obszarze wsparcia zadań w obszarze opieki nad dzieckiem do lat 3, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych
 • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej, podstaw KPA oraz wiedza z zakresu administracji publicznej
 • dobra znajomości obsługi komputera, w tym pakietu MS Office (Excel)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność samodzielnej interpretacji przepisów prawa i stosowania ich w praktyce
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność i asertywność
 • umiejętność pracy w sytuacjach nieprzewidywalnych i stresowych
 • umiejętności analityczne
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Firma: Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie
 • Miejsce pracy: małopolskie / Kraków
 • Opublikowano: 2021-02-25

 • Warunki pracy • Trudne warunki pracy w terenie, • praca na tym stanowisku wymaga przeprowadzania kontroli na powierzchni zakładów górniczych, • nietypowe godziny pracy, • narażenie na zagrożenia naturalne,...

Firma: Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie
 • Miejsce pracy: małopolskie / Kraków
 • Opublikowano: 2021-02-25

 • Warunki pracy • Trudne warunki pracy w terenie, • praca na tym stanowisku wymaga przeprowadzania kontroli na powierzchni zakładów górniczych, • nietypowe godziny pracy • narażenie na zagrożenia naturalne,...

Firma: SĄD REJONOWY W WIELICZCE
 • Miejsce pracy: małopolskie / Wieliczka
 • Opublikowano: 2021-02-19

 • Wolne stanowisko stażysta (docelowo inspektor w Oddziale Administracyjnym) Liczba stanowisk 1 stanowisko w pełnym wymiarze czasu pracy Miejsce pracy Sąd Rejonowy w Wieliczce ul. Janińska 25 Oznaczenie konkursu...

Firma: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
 • Miejsce pracy: małopolskie / Kraków
 • Opublikowano: 2021-02-18

 • Warunki pracy Praca także w terenie, zagrożenie korupcją W przypadku pracy biurowej w siedzibie Urzędu pracodawca zapewnia racjonalne, niezbędne usprawnienia w środowisku pracy w przypadku zatrudnienia osoby...