skip to Main Content

Praca: Kontroler skarbowy


Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 70604

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji,


- obsługa klienta zewnętrznego,


- praca związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, wymagająca koncentracji, dokładności,


- obsługa innych urządzeń biurowych,


- na stanowisku występuje oświetlenie sztuczne, sufitowe górne oraz naturalne dzienne - okna,


- w budynku znajduje się winda oraz toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych,


- narzędzia pracy: komputer, drukarka, telefon, faks, kserokopiarka, niszczarka.

Zakres zadań

 • Orzeka w sprawach dotyczących udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych i innych ulg przewidzianych przepisami prawa.
 • Przygotowuje odpowiedzi na skargi do sądu administacyjnego, odpowiedzi na pisma procesowe, opracowuje wnioski o wniesienie skarg kasacyjnych oraz bierze udziału w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
 • Orzeka w sprawach dotyczących wstrzymania wykonania decyzji.
 • Prowadzi nadzór i monitoruje system informatyczy "SHRiMP".
 • Rozpatruje środki zaskarżenia na niezałatwienie sprawy w terminie przez naczelników urzędów skarbowych.
 • Wdraża i koordynuje w zakresie właściwości komórki stosowania jednolitych standardów w komórkach organizacyjnych podległych urzędów.
 • Sprawuje merytoryczny nadzór nad działalnością podległych urzędów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji
 • Łatwość komunikacji. Konieczny jest otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły.
 • Umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków.
 • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytor tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji).
 • Znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem zadań na oferowanym stanowisku pracy.
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niewykonywanie pracy w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 306) ani niewspółpracowanie ze wskazanymi organami bezpieczeństwa państwa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Back To Top