skip to Main Content

Praca: Specjalista


Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 67965

Warunki pracy

Naszym pracownikom oferujemy:
­- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę u stabilnego pracodawcy,
­- dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat stażu) od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
­- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastkę”), nagrody jubileuszowe,
­- możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy na wniosek pracownika,
­- możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie i dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego,
­- możliwość wykupienia legitymacji uprawniających do przejazdów koleją z 50% zniżką,
­- możliwość rozwoju zawodowego.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Praca w terenie, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie naciskami grup przestępczych, zagrożenie korupcją.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Obiekt przy ul. Juliusza Lea 114 w Krakowie, niebędący własnością URE, nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Główny problem stanowią bariery architektoniczne – brak pochylni, niedostosowane windy, brak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawny

Zakres zadań

 • analiza i ocena merytoryczna sprawozdań i informacji przekazywanych przez przedsiębiorstwa energetyczne funkcjonujące na rynku paliw ciekłych w związku z realizacją obowiązków ustawowych,
 • kontrola lub prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie naruszenia warunków prowadzenia działalności objętej koncesjami albo wpisem do rejestru podmiotów przywożących paliwa ciekłe lub warunków udzielonych koncesji w zakresie paliw ciekłych oraz współpraca z innymi organami władzy publicznej w zakresie ich działań związanych z ujawnianiem nieprawidłowości w realizacji warunków koncesji,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących wpisu do rejestru podmiotów przywożących oraz koncesjonowania działalności przedsiębiorstw energetycznych działających na rynku paliw ciekłych,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących nakładania kar pieniężnych na podmioty działające na rynku paliw ciekłych, zgodnie z właściwością Oddziału,
 • uczestniczenie w przygotowywaniu kwartalnych opracowań dotyczących całkowitej wielkości produkcji i przywozu poszczególnych paliw ciekłych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • uczestniczenie w opracowywaniu przez właściwą komórkę organizacyjną Urzędu planu kontroli oraz informatora kontroli.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1 roku w obszarze energetycznym lub w obszarze postępowań administracyjnych,
 • dobra znajomość prawa energetycznego, w szczególności w zakresie koncesjonowania, obowiązków rejestrowych oraz sprawozdawczych podmiotów funkcjonujących na rynku paliw ciekłych,
 • dobra znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
 • dobra znajomość kodeksu postępowania karnego,
 • dobra znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • umiejętność interpretacji przepisów prawnych i stosowania prawa w praktyce,
 • dobra znajomość specyfiki rynku paliw ciekłych,
 • umiejętność argumentowania,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy z trudnym klientem,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w prowadzeniu kontroli.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 • Miejsce pracy: małopolskie / Kraków
 • Opublikowano: 2020-09-16

 • Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:•obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,•praca...

Firma: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowie
 • Miejsce pracy: małopolskie / Tarnów
 • Opublikowano: 2020-09-15

 • Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • praca administracyjno – biurowa • częsta obsługa klientów zewnętrznych• praca przy komputerze powyżej 4 h dziennie •...

Firma: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
 • Miejsce pracy: małopolskie / Kraków
 • Opublikowano: 2020-09-14

 • Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań-praca przy komputerze-wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczneMiejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy-budynek i...

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
 • Miejsce pracy: małopolskie / Kraków
 • Opublikowano: 2020-09-04

 • Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, w oświetleniu naturalnym oraz sztucznym, przy monitorze ekranowym powyżej połowy...

Back To Top