skip to Main Content

Praca: Stażysta (docelowo inspektor w oddziale administracyjnym)


Dyrektor Sądu Rejonowego w Wieliczce
Zarządzeniem z dnia 4 września 2020 r.
ogłasza nabór na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Wieliczce,
w drodze konkursu

 

Liczba stanowisk: 1 stanowisko w pełnym wymiarze czasu pracy
Miejsce prac:y Sąd Rejonowy w Wieliczce ul. Janińska 25
Oznaczenie konkursu: Adm.Wi-111- 5/20

Konkurs zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U. 2014, 400).

 

I. Opis stanowiska pracy:

 • prowadzenie Sekretariatu Prezesa i Dyrektora Sądu,
 • rejestrowanie wpływającej korespondencji kierowanej do Sądu w systemie informatycznym,
 • sporządzanie projektów pism i odpowiedzi,
 • obsługa interesantów,
 • archiwizowanie dokumentów powierzonych spraw,
 • organizowanie szkoleń i prowadzenie ich ewidencji,
 • organizowanie i nadzór nad bieżącymi naprawami sprzętu i infrastruktury Sądu,
 • organizowanie i nadzór nad spełnieniem wymogów ustawy Prawo budowlane w zakresie Przeglądów
 • technicznych obiektów Sądu,

II. Wymagania niezbędne, które winien spełniać kandydat na stanowisko stażysty.

Kandydować może osoba:

 • która ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • o nie poszlakowej opinii,
 • która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • która posiada wykształcenie wyższe – minimum pierwszego stopnia,
 • która posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • która posiada znajomość techniki pracy biurowej, oraz praktycznej znajomości środowiska Windows, w tym obsługi Microsoft Word i Excel oraz sprawozdawczości oraz znajomość arkusza kalkulacyjnego Microsoft Office Excel,

Dodatkowe atuty:

 • znajomość przepisów prawa pracy,
 • posiadanie wiedzy ogólnej z zakresu organizacji sądownictwa powszechnego,
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku oraz znajomość programu Sawa firmy Currenda,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • komunikatywność,
 • odporność na stres,
 • kreatywność i zdolność analitycznego myślenia,
 • systematyczność i umiejętność organizacji pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • prezentować wysoki poziom kultury osobistej,
 • doświadczenie w pracy biurowej w sądzie, prokuraturze.

III. Wymagane dokumenty:

 1. zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu adresowane do Dyrektora Sądu Rejonowego w Wieliczce ze wskazaniem sygnatury konkursu
 2. CV o przebiegu zatrudnienia,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 4. oświadczenie:
  a. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  b. o niekaralności w tym za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
  c. że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji, Dokumenty do uzupełnienia wykazane w pkt 3 – 5 do pobrania ze strony www.wieliczka.sr.gov.pl,
 6. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 7. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe oraz dodatkowe kwalifikacje,

Komplet dokumentów należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 18 września 2020 r. osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) pod adres:
Sąd Rejonowy w Wieliczce
Oddział Administracyjny
ul. Janińska 25
32 - 020 Wieliczka
z dopiskiem: „Konkurs - Adm.Wi-111-5/20”

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


Konkurs na staż urzędniczy składa się z trzech etapów.
Etap pierwszy: selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów, pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
Etap drugi: praktyczny sprawdzian umiejętności – test wiedzy oraz test praktyczny,
Etap trzeci: rozmowa kwalifikacyjna.

 

Lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu - praktycznego sprawdzianu umiejętności - zostanie ogłoszona w dniu 25 września 2020r. na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Wieliczce www.wieliczka.sr.gov.plw zakładce Oferty pracy – Konkursyz równoczesnym podaniem terminu i miejsca przeprowadzenia drugiego etapu konkursu.

 

Sąd Rejonowy w Wieliczce nie odsyła dokumentów osobom niedopuszczonym w I etapie konkursu do dalszych etapów. Mogą one być odebrane osobiście w siedzibie Sądu w terminie 14 dni od dnia upowszechnienia informacji o wynikach konkursu. Po tym terminie zostaną zniszczone.Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Sądu Rejonowego w Wieliczce z dnia 04.09.2020 r.

APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Firma: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie
 • Miejsce pracy: małopolskie / Kraków
 • Opublikowano: 2020-10-06

 • Wykonuje proste, rutynowe prace związane z różnymi etapami budowy lub rozbiórki budynków. Praca na terenie województwa małopolskiegoWymagania konieczne:Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe, brak

Firma: Powiatowy Urząd Pracy Limanowa
 • Miejsce pracy: małopolskie / Kierlikówka
 • Opublikowano: 2020-10-06

 • Praca z dziećmi w Przedszkolu. Miejsce pracy Kierlikówka (Przedszkole w Szkole Postawowej w Kierlikówce). Praca w godz. 7:00-15:00 lub 9:00-17:00.Wymagania konieczne:Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne,...

Firma: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie
 • Miejsce pracy: małopolskie / Kraków
 • Opublikowano: 2020-10-06

 • wykonywanie instalacji sanitarnychWymagania konieczne:Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe, brakWymagania inne:mile widziane doświadczenie jako hydraulik, pracowitość, zaradność

Firma: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie
 • Miejsce pracy: małopolskie / Kraków
 • Opublikowano: 2020-10-06

 • Wykonywanie niekonwencjonalnych masaży tajskich: klasyczny, olejkowy, osób starszych, pleców, ramion, głowy, stóp z kompresami ziołowymiWymagania konieczne:Wykształcenie: podstawowe, brakJęzyk: angielski, w mowie - A1 -...

Back To Top