skip to Main Content

Praca: Terenowy inspektor drogowy


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Terenowy inspektor drogowy
Miejsce pracy: Tarnów
Ogłoszenie o naborze Nr 72856

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


·         obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,


·         praca w biurze i w terenie,


·         praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych,


·         praca administracyjno-biurowa przy użyciu urządzeń takich jak: komputer, drukarka, kserokopiarka,


·         praca wymagająca przemieszczania się po budynku, utrudniona dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ze względu na samozamykające się drzwi,


·         horyzont czasowy planowania – powyżej 1 kwartału do 1 roku,


·         kontakty zewnętrzne kilka razy dziennie z użytkownikami dróg, z mieszkańcami wzdłuż ciągów drogowych oraz z Wykonawcami robót,


·         kontakty zewnętrzne kilka razy w miesiącu z urzędami administracji publicznej (Urząd Wojewódzki, Marszałkowski, Starostwa, Gminy, Policja, Powiatowe Urzędy Nadzoru Budowlanego),


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń  biurowych,
podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem,
wyjazdy w teren w charakterze kierującego, z wykorzystaniem samochodu służbowego nieprzystosowanego do potrzeb niepełnosprawnych ruchowo,
budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, budynek dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo,
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
praca w trudnych warunkach terenowych oraz zmiennych warunkach atmosferycznych,
praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych, podczas pobytu w terenie konieczność przebywania pod ruchem i w hałasie,
praca pod presją spotkań w terenie.
 


 

Zakres zadań

 • Prowadzi bieżącą analizę realizacji planu rzeczowo-finansowego z zakresu bieżącego utrzymania dróg, przygotowuje i nadzoruje propozycje planów robót krótko i średniookresowych,
 • Przeprowadza okresową kontrolę stanu dróg w zakresie techniczno-eksploatacyjnym, oznakowania poziomego i pionowego, urządzeń BRD, w tym identyfikuje ewentualne zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • Współpracuje z Policją, Strażą Pożarną, organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie likwidacji zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • Uczestniczy w komisjach odbioru robót zleconych,
 • Współpracuje z Kierownikami Służby Liniowej przy dokonywaniu kontroli i odbiorach robót z zakresu bieżącego, letniego i zimowego utrzymania dróg w systemie obszarowym,
 • Prowadzi sprawy związane z eksploatacją i utrzymaniem urządzeń odwadniających oraz zieleni przydrożnej,
 • Prowadzi ewidencję projektów tymczasowej organizacji ruchu, kontroluje realizacje tych projektów oraz sporządza protokoły kontroli i wniosków.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kat. B,
 • uprawnienia budowlane w specjalności drogowej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - posiadanie aktualnego zaświadczenia,
 • Znajomość przepisów z zakresu: ustawy o drogach publicznych, prawo o ruchu drogowym, prawo budowlane,
 • znajomość rozporządzeń: Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej w sprawie szczegółowych warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie; Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,
 • znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem terenu administrowanego przez Rejon,
 • praktyczna znajomość pakietu MS-Office
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów z zakresu ustawy Prawo Zamówień Publicznych i kodeksu postępowania administracyjnego
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Firma: Cavatina GW Sp. z o.o.
 • Miejsce pracy: małopolskie / Kraków
 • Opublikowano: 2021-01-22

 • Opis stanowiska: nadzorowanie realizacji inwestycji budowlanych oraz weryfikacja jakości, poprawności i terminowości wykonanych prac opiniowanie projektów budowlanych i analiza dokumentacji wykonawczej uczestnictwo w...

Firma: GENERAL PROPERTY SP. Z O.O.
 • Miejsce pracy: małopolskie /
 • Opublikowano: 2021-01-20

 • Miejsce pracy: województwa śląskie (teren działania woj. śląskie, małopolskie) Jeśli chcesz odpowiadać za: udział w przeprowadzanych okresowych kontrolach stanu technicznego obiektów zgodnie z przepisami prawa...

Firma: DAAS Sp. z o.o.
 • Miejsce pracy: małopolskie /
 • Opublikowano: 2020-12-30

 • Do not hesitate contact us if you required conditions and skills: Experience in Wind Farm construction and specifically in all aspects associated to WTG transport and assembly. Coordinate work inspection when WTG installer has...