skip to Main Content
Kęty

Kęty

Gmina Kęty położona jest w Kotlinie Oświęcimskiej, w dolinie rzeki Soły, na wysokości oscylującej wokół 300 m n.p.m. Siedzibą i najważniejszym ośrodkiem miejskim gminy są Kęty, ważny ośrodek handlowo-przemysłowy. Według danych GUS z marca 2014 roku miasto Kęty posiada 19080 mieszkańców. Z ciekawostek warto podać, że układ urbanistyczny Kęt został wpisany do rejestru zabytków województwa małopolskiego. Gmina ma charakter rolniczo-przemysłowy, część mieszkańców znajduje zatrudnienie w przedsiębiorstwach działających w Kętach, a także nieodległym Andrychowie, Oświęcimiu i Bielsku-Białej, praca Kęty.

Według stanu na koniec 2010 roku na terenie Gminy Kęty funkcjonowało 3248 podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON. Zdecydowanie największy udział w liczbie firm działających w gminie mają mikroprzedsiębiorstwa, zatrudniające mniej niż 10 osób. W 2010 r. stanowiły one 95,1% ogółu firm..

Miasto posiada dobrze rozwinięty przemysł, a na jego terenie funkcjonuje kilka dużych przedsiębiorstw zajmujących się produkcją i obróbką metali nieżelaznych. Działają też firmy zajmujące się przemysłem spożywczym, maszynowym i drzewnym. W Kętach działa miejska spółka transportu autobusowego – MZK Kęty.

Back To Top